Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

World Shitoryu Officers

World Karate Members

(WSKF) World Shitoryu Karate Do Federation Officers – 2013 
(WSKF)世界糸東流空手道連盟役員 – 2013年
Governor (Soke) Kenei Mabuni
President Hiroshi Murata
Vice Head Family (Fuku Soke) Kenyu Mabuni
Vice President/Standing Director Iwaki Hashimoto
Vice President Hirofumi Mizuguchi
  ” ”   ” “ Makoto Tokai
  ” ”   ” “ Fukushima Rouichi
  ” ”   ” “ Iwan Setiwan Asian-Pacific Region
  ” ”   ” “ Tetsuo Sato Russian Region
  ” ”   ” “ Shoko Sato Pan-American Region
Standing Advisor Kazuo Kokubu
 ” ”   ” “ Imanishi Toshiyuki
Counselor Murayama Kunio Pan-American Region
  ” ”   ” “ Con Kassis Asian-Pacific Region
Chairman Genzo Iwata
Vice Chairman Yukihiro Nozawa
  ” ”   ” “ Murakami Hitoshi
  ” ”   ” “ Morooka Sachinori
  ” ”   ” “ Toshio Aoki
  ” ”   ” “ Toshio Ohde
  ” ”   ” “ Takashi Haraguchi
  ” ”   ” “ Choda Kouichi Pan-American Region
  ” ”   ” “ Aleksei Repin Russian Region
  ” ”   ” “ George Tan Asian-Pacific Region
Deputy Secretary General & Standing Director Sanzo Kitahara
Vice Secretary General Masayasu Kemtani
Advisor Katsuhiko Kawata
Standing Directors
  ” ”   ” “ Masakazu Nakayama
  ” ”   ” “ Kanji Sasaki
  ” ”   ” “ Allen Tanzadeh Pan-American Region
  ” ”   ” “ Yasunari Ishimi European Region
  ” ”   ” “ Tsunevskaya Okasana European Region
  ” ”   ” “ Patrick Leung Asian-Pacific Region
  ” ”   ” “ Katsuyuki Miura
  ” ”   ” “ Kiyoshi Sakamoto
  ” ”   ” “ Morio Shimizu
  ” ”   ” “ Kojiro Mori
  ” ”   ” “ Yutaka Arita
Directors
  ” ”   ” “ Hiroshi Ifuku
  ” ”   ” “ Keishuke Ishibashi
  ” ”   ” “ Yuya Chida
  ” ”   ” “ Yasutomi Hara
  ” ”   ” “ Kouzi Inokoshi
  ” ”   ” “ Isao Murata
  ” ”   ” “ Tadaaki Furusato
  ” ”   ” “ Takashi Ota Pan-American Region
  ” ”   ” “ Sanauov Zhatalap Asian-Pacific Region
  ” ”   ” “ Daniel Faisca Coelho European Region
  ” ”   ” “ Zefkis Dimotrios European Region
  ” ”   ” “ Zeinulla Kakimuzanov Russian Region
  ” ”   ” “ Madvaliev Umarkhon Russian Region
  ” ”   ” “ Toshiaki Nogiwa Pan-American Region
  ” ”   ” “ Pedro Prieto Pan-American Region
  ” ”   ” “ Rogerio Saito Pan-American Region
  ” ”   ” “ Daisuke Sato Pan-American Region