Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Go Do Shin

Shitoryu’s Five-way spirit

Hitotsu- Ishi. Shoshin wasureru nakare.
Hitotsu- Do toku. Reigi otokaru nakare.
Hitotsu- Htten. Doryoku okataru nakare.
Hitotsu. Jo shiki. Jo shiki kakeru nakare.
Hitotsu- Heiwa. Wa midasu nakare.

One- Determination. Never forget the spirit of first beginning.
One- Morality. Never neglect courtesy and etiquette.
One- Development. Never neglect effort.
One- Common sense. Never lose common sense.
One- Peace. Never disturb harmony