Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Karate ‘Dojo Kun’

Everyone who trains in Shitoryu karate Canada must know the dojo kun. At the end of each training session—whether it be at the dojo, after class, or after a technical Seminar. The dojo kun is repeated all together by the students. The dojo kun states the basic philosophy of karate, the dojo kun should not only be considered a set of rules of conduct in the dojo, but a guide to everyday life. Everything we learn in the dojo, we should apply to everyday life.

English:

 • Seek Perfection of Character
 • Be faithful and sincere
 • Strive for a vigorous spirit
 • Respect others
 • Live with a positive and healthy attitude
 • Refrain from violent behavior

French:

 • Seek Perfection of Character / De poursuivre le perfectionnement du caractère
 • Be faithful and sincere / De défendre le chemin de la vérité
 • Strive for a vigorous spirit / De produire un effort déterminé
 • Respect others / D’honorer les principes de la courtoisie
 • Live with a positive and healthy attitude / De vivre avec une attitude saine et positive
 • Refrain from violent behaviour / De protéger contre les impulsivités

Portuguese:

 • Seek Perfection of Character – Procurar a perfeição do carácter
 • e faithful and sincere – Ser fiel e sincero
 • Strive for a vigorous spirit – Esforçar-se por um espírito forte
 • Respect others – Respeitar os outros
 • Live with a positive and healthy attitude – Viver com uma attitude positiva e sã
 • Refrain from violent behaviour – Evitar comportamento violento


Spanish:

 • Seek Perfection of Character – Busca la perfección del carácter
 • Be faithful and sincere – Se fiel y sincero
 • Strive for a vigorous spirit – Luchar por un espíritu fuerte
 • Respect others – Respeto a los demás
 • Live with a positive and healthy attitude – Vive con una actitud positiva y saludable
 • Refrain from violent behaviour – Abstenerse de comportamientos violentos

Japanese:
Hitotsu: Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
一、人格完成に努むること
Hitotsu: Makoto no michi o mamoru koto
一、誠の道を守ること
Hitotsu: Ikiwo sakanni subeki koto
一、意気を盛んにすべきこと
Hitotsu : Reigi o omonzuru koto
一、礼儀を重んずること
Hitotsu: Maemuki katsu kenzen na taido de ikiru koto
一、前向きかつ健全な態度で生きること
Hitotsu: Kekki no yu o imashimuru koto
一、血気の勇を戒むること

Russian

 • Стремитесь к совершенствованию характера
 • Будьте добросовестны и искренни
 • Старайтесь быть решительными духом
 • Уважайте других
 • Живите с позитивным и здоровым отношением
 • Воздерживайтесь от агрессивного поведения

Albanian

 • Të luftoni për përsosmërinë e karakterit
 • Të jeni besnikë dhe i sinqertë
 • Të përpiqeni për një shpirtë të fortë
 • Të respektoni të tjerët
 • Të jetoni me një qëndrim pozitiv dhe të shëndetshëm
 • Të përmbaheni nga sjelljet e dhunshme