Official Webpage of A.Tanzadeh, Kyoshi 8th Dan

Keitai no Hoji

Keitai no Hoji = Using each technique in its proper place