Official Webpage of A.Tanzadeh, Kyoshi 8th Dan

Shin Gi Tai – 心技体

Kyoshi Tanzadeh showing Shigitai in karate