Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Combination Techniques

Combination Techniques with backward Hineri Ashi

Renzoku Ido Kihon, Moving Combination Basic Techniques with backward Hineri Ashi Start with Hidari Zenkutsu Dachi doing Hidari Gedan Barai, stepping forward and landing on right Zenkutsu Dachi (or Han-Zenkutsu Dachi) execute Jodan Oi Zuki followed by Chudan Gyaku Zuki, … Continue reading