Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shisei o tadashiku seyo

Shisei o tadashiku seyo

Correct posture and right attitude From the Shitoryu’s training knowledge of the mind and spirit “Shuren no Kokoroe” By Ryuso Kenwa Mabuni