Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Renzoku Ido Kihon = Combination Moving Basic Techniques

Block, Kick and Punch combination – moving forward; Do chudan Yoko Uke in Migi Neko Ashi Dachi with your right arm, then kick (Jodan Mawashi Geri) to the front with left leg then land on Hidari Zenkutsu Dachi, punch Migi Chudan Gyaku Zuki with your right hand.
Pull back (Shift back) your lef foot from Hidari Zenkutsu Dachi and make Hidari Neko Ashi Dachi, do Chudan Yoko Uke with left arm and continue with the rest of combination…