Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shitoryu Karate Kihon

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques (1)

Block & Punch Combination ( Chudan Yoko Uke, Chudan Gyaku Zuki “Middle Reverse Punch” ) Stand on Left Zenkutsu Dachi, Block with your left arm “Chudan Yoko Uke” then do Chudan Gyaku Zuki “Middle Riverse Punch” with your right hand. … Continue reading

Renzoku Ido Kihon = Combination Moving Basic Techniques

Block, Kick and Punch combination – moving forward; Do chudan Yoko Uke in Migi Neko Ashi Dachi with your right arm, then kick (Jodan Mawashi Geri) to the front with left leg then land on Hidari Zenkutsu Dachi, punch Migi … Continue reading

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Block & PunchCombination (ChudanYokoUke, ChudanGyakuZuki);  Do HidariChudanYokoUke on HidariNekoAshiDachi with your left arm, then shift your left foot to HidraiZenkutsuDachi and punch (MigiChudanGyakuZuki) with your right hand. Move your left foot back (shift back) to HidariNekoAshiDachi and block again and … Continue reading

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Shitoryu Karate Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques Do left Chudan Shuto Uke on left Neko Ashi Dachi then kick with your front leg “left Chudan Mae Geri” then land your kicking leg forward on Hidari Zenkutsu Dachi, do right … Continue reading