Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Kihon

Keitai no Hoji

Keitai no Hoji = Using each technique in its proper place.

Combination Techniques with forward Hineri Ashi

Renzoku Ido Kihon, Moving Combination Basic Techniques with forward Hineri Ashi Start with Hidari Zenkutsu Dachi doing Hidari Gedan Barai, stepping forward and landing on right Zenkutsu Dachi (or Han-Zenkutsu Dachi) execute Jodan Oi Zuki followed by Chudan Gyaku Zuki, … Continue reading

Shitoryu Renzoku Kihon

Renzoku Kihon (Combination basic technique),Start by going to Hidari Neko Ashi Dachi executing Chudan Yoko Uke with left arm then shift your front foot forward to Hidari Zenkutsu Dachi and doing Hidari Jodan Zuki followed by doing Migi Chudan Gyaku … Continue reading

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Shitoryu Karate Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques Do left Chudan Shuto Uke on left Neko Ashi Dachi then kick with your front leg “left Chudan Mae Geri” then land your kicking leg forward on Hidari Zenkutsu Dachi, do right … Continue reading