Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Combination Techniques with forward Hineri Ashi

Renzoku Ido Kihon, Moving Combination Basic Techniques with forward Hineri Ashi

Start with Hidari Zenkutsu Dachi doing Hidari Gedan Barai, stepping forward and landing on right Zenkutsu Dachi (or Han-Zenkutsu Dachi) execute Jodan Oi Zuki followed by Chudan Gyaku Zuki, then turn 360 degrees by rotating from your left side with pivoting on your right foot and landing on Shiko Dachi execute Hidari Chudan Yoko Hiji Ate then switch your stance to Hidari Zenkutsu Dachi by shifting your left foot and doing Migi Chudan Gyaku Zuki.