Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shitokai kihon

Combination Techniques with forward Hineri Ashi

Renzoku Ido Kihon, Moving Combination Basic Techniques with forward Hineri Ashi Start with Hidari Zenkutsu Dachi doing Hidari Gedan Barai, stepping forward and landing on right Zenkutsu Dachi (or Han-Zenkutsu Dachi) execute Jodan Oi Zuki followed by Chudan Gyaku Zuki, … Continue reading