Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shitoryu Renzoku Kihon

Renzoku Kihon (Combination basic technique),
Start by going to Hidari Neko Ashi Dachi executing Chudan Yoko Uke with left arm then shift your front foot forward to Hidari Zenkutsu Dachi and doing Hidari Jodan Zuki followed by doing Migi Chudan Gyaku Zuki, then shift back your left leg to Hidari Neko Ashi and start over the same combination.