Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Gedan Barai

Keitai no Hoji

Keitai no Hoji = Using each technique in its proper place.

Shitoryu Karate Uke Waza

Shitoryu Karate Basic Blocking Techniques