Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Shitoryu Karate Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Do left Chudan Shuto Uke on left Neko Ashi Dachi then kick with your front leg “left Chudan Mae Geri” then land your kicking leg forward on Hidari Zenkutsu Dachi, do right Chudan Gyaku Zuki. Then shift your left leg back to Neko Ashi Dachi  and do Chudan Shuto Uke and repeat  the same  combination with the same side.