Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shitoryu Combination Basic Techniques

Renzoku Kihon
Start doing Migi Chudan Yoko Uke in Left Moto Dachi, then Shift forward your left foot to Hidari Zenkutsu Dachi and execute Hidari Jodan Maete Zuki, then Shift your left foot back to Hidari Moto Dachi
do Hidari Chudan Uchi Uke, then shift your left foot forward to Zenkutsu Dachi and execute Migi Chudan Gyaku Zuki.