Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Combination kihon

Shitoryu Combination Basic Techniques

Renzoku KihonStart doing Migi Chudan Yoko Uke in Left Moto Dachi, then Shift forward your left foot to Hidari Zenkutsu Dachi and execute Hidari Jodan Maete Zuki, then Shift your left foot back to Hidari Moto Dachido Hidari Chudan Uchi … Continue reading