Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Heijutsu no sanbyo

Three weaknesses or vulnerabilities in Martial Arts

Heijutsu no Sanbyo Shitotsu – Giro 1- Doubt  or Skepticism Shitotsu – Ketai 2- Negligence Shitotsu – Manshin 3- Egotism, selfishness From the three weaknesses or vulnerabilities in Martial Arts “Heijutsu no Sanbyo” By Ryuso Kenwa Mabuni

Heijutsu no Sanbyo

Three weaknesses or vulnerabilities in Martial Arts hitotsu-Girohitotsu-Ketaihitotsu-Manshin One- Doubt or SkepticismOne- NegligenceOne- Egotism