Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Three weaknesses or vulnerabilities in Martial Arts

Heijutsu no Sanbyo

Shitotsu – Giro

1- Doubt  or Skepticism

Shitotsu – Ketai

2- Negligence

Shitotsu – Manshin

3- Egotism, selfishness

From the three weaknesses or vulnerabilities in Martial Arts “Heijutsu no Sanbyo”

By Ryuso Kenwa Mabuni